Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN    Zitten daar gluten in?    (geldig vanaf 15-07-2022)

 

 Artikel 1    Algemeen en toepasselijkheid 

 1. Zitten daar gluten in? is de handelsnaam van de eenmanszaak, gevestigd te Best en ingeschreven onder KvK-nummer 76863921. Ik, J.M. Witsmeer, ben aan deze eenmanszaak verbonden.  
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig bepaalde van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 2    Aanbod 

 1. Mijn aanbod bestaat uit het leveren van producten.
 2. Ik kan niet aan mijn aanbod worden gehouden wanneer jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 3    Betalingen      

 1. Betaling van een product moet meteen worden voldaan tijdens de aankoop. Toegang tot een digitaal product wordt pas verleend na volledige betaling van het factuurbedrag. Verzending van een product geschiedt na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Wanneer jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jouw bedrijf zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 4    Retourneren en annulering 

 1. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren wanneer de content in één keer beschikbaar wordt gesteld. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijg jij toegang tot jouw aankoop. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat jij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Indien de content op verschillende momenten wordt vrijgegeven wordt bij annulering het bedrag naar rato doorberekend voor de content en materialen die al beschikbaar zijn gesteld.
 2. Als jij je bedenkt en het product (niet digitaal) wilt retourneren, kan dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product (in beginsel de eerstvolgende werkdag na verzending). Het product mag niet beschadigd en moet ongebruikt zijn. De kosten voor het retourneren zijn in dit geval voor jouw rekening.
 3. Wanneer je een beschadigd product hebt ontvangen kan ik op jouw verzoek kosteloos een nieuw product toesturen. De verzendkosten zijn dan voor mijn rekening.

 

Artikel 5    Aansprakelijkheid schade 

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik/toepassing van het (digitale) product.
 2. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan uit het (digitale) product.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor de wijzigingen die jij zelf doorvoert in de door mij opgestelde producten.
 4. (Digitale) producten worden slechts eenmalig verzonden. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist ontvangen en bewaren van de producten.
 5. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben aan jou is de schadevergoeding niet meer dan het eventuele bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht. Dit is alleen anders als een wettelijke verplichting of de redelijkheid & billijkheid anders bepaalt.
 6. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde producten.

 

Artikel 6    Intellectueel eigendom en auteursrecht 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde documenten, informatie en producten berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, verkopen, aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken dan vooraf kenbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming.
 2. Ik verleen jou een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om (digitale) producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 3. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, wordt dit bestraft met een direct opeisbare boete door middel van een sommatiebrief.

 

Artikel 7    Klachten

 

 1. Als je klachten hebt over de geleverde producten, moet je die binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht of zodra je redelijkerwijs kennis hebt kunnen nemen van de aanleiding van de klacht, per e-mail en gemotiveerd aan mij kenbaar maken.
 2. Jij stelt mij in gelegenheid de klacht te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8    Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Een beroep op de rechter zullen wij pas doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt of anders is overeengekomen.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.

 

Download hier als je wilt de algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden